Kiến thức tổng hợp

Câu điều kiện hỗn hợp

với thể hai phần của câu sở hữu điều kiện tham chiếu tới những thời điểm khác nhau, và câu kết quả đấy là một câu “điều kiện hỗn hợp”. Với hai mẫu câu điều kiện hỗn tạp.

hiện nay là kết quả của điều kiện trong quá khứ

cách xây dựng thương hiệu

Trong mẫu câu điều kiện hẩu lốn này, thì dùng trong mệnh đề ‘if’ là dĩ vãng hoàn thành, và thì sử dụng trong mệnh đề chính là điều kiện bây giờ.

Mệnh đề If (điều kiện) Mệnh đề chính (kết quả)
If + dĩ vãng hoàn tất điều kiện hiện tại
If this thing had happened that thing would happen.

Như trong gần như những câu điều kiện, thứ tự của những mệnh đề là ko nhất định. Bạn có thể phải sắp đặt lại đại từ và điều chỉnh dấu chấm câu lúc bạn đổi thay thứ tự của các mệnh đề, nhưng ý tức là y sì nhau.

tỉ dụ

 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn’t be lost.
 • We wouldn’t be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.

Nhiệm vụ

mẫu câu điều kiện hổ lốn này đề cập tới cảnh huống trong quá khứ ko thực tại và kết quả với thể xảy ra trong bây giờ. Những câu này diễn tả 1 tình huống ngược với thực tiễn cả trong quá khứ và hiện tại. Trong các câu điều kiện hỗn tạp này, thời kì là kí vãng trong mệnh đề “if” và thì bây giờ trong mệnh đề chính.

ví dụ

 • If I had studied I would have my driving license. (But I didn’t study and now I don’t have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (But I didn’t take the job and I’m not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. (But you didn’t spend all your money and now you can buy this jacket)

Trong những câu điều kiện hỗn hợp này, bạn cũng mang thể sử dụng những động trong khoảng khuyết thiếu trong mệnh đề chính thay vì would để diễn đạt chừng độ kiên cố, sự cho phép hoặc buộc phải về kết quả.

tỉ dụ

 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Kết quả quá khứ của tình huống hiện tại hoặc tiếp tục

phương pháp xây dựng thương hiệu

Trong chiếc thứ 2 của câu với điều kiện hẩu lốn này, thì dùng trong mệnh đề ‘if’ là kí vãng đơn giản, và thì sử dụng trong mệnh đề chính là điều kiện hoàn thành.

Mệnh đề If (điều kiện) Mệnh đề chính (kết quả)
If + kí vãng đơn thuần điều kiện hoàn thành
If this thing happened that thing would have happened.

Như trong rất nhiều các câu điều kiện, thứ tự của các mệnh đề là không khăng khăng. Bạn mang thể phải sắp đặt lại đại từ và điều chỉnh dấu chấm câu khi bạn đổi thay quy trình của những mệnh đề, nhưng ý tức là y sì nhau.

tỉ dụ

 • If I wasn’t afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn’t afraid of spiders.
 • If we didn’t trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn’t trust him.
 • If I wasn’t in the middle of another meeting, I would have been happy lớn help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn’t in the middle of another meeting.

Nhiệm vụ

các câu với điều kiện hỗn hợp kiểu này kể tới một tình huống hiện tại ko sở hữu thực và kết quả của nó trong dĩ vãng có thể xảy ra (nhưng không thực tế). Trong những câu có điều kiện hổ lốn này, thời gian trong mệnh đề if là hiện nay hoặc xoành xoạch và thời kì trong mệnh đề chính là trước bây giờ. Ví dụ, “If I wasn’t afraid of spiders” là trái có thực tiễn hiện tại. Tôi sợ nhện. “I would have picked it up” là trái có thực tế trong kí vãng. Tôi đã ko nhặt nó lên.

ví dụ

 • If she wasn’t afraid of flying she wouldn’t have travelled by boat.
 • I’d have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I’d have invited them lớn lunch.
 • If the elephant wasn’t in love with the mouse, she’d have trodden on him by now.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *